Aktuality

A k t u a l i t y

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VELČICE
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VELČICE
Obecné zastupiteľstvo vo Velčiciach v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva č.13/2017  zo dňa 08.02.2017
v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Velčice na 28.03.2017 hlasovaním obecného zastupiteľstva.
Pracovný úväzok je v rozsahu 7% pracovného úväzku.
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
 • Kvalifikačné predpoklady
 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Ďalšie predpoklady:
 • minimálna 5 ročná prax v oblasti ekonomickej alebo právnickej
 • znalosť predpisov z oblasti finančnej kontroly, účtovníctva, rozpočtovníctva, daní,
obchodného práva
 • morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
 • osobné a kontaktné údaje kandidáta
 • písomný súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej pracovnej pozície
 • informácie o ďalšom zamestnaní, podnikaní a inej zárobkovej činnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Termín ukončenia podávania prihlášok:  10.03.2017 do 15,00 hod.
 Prihlášky je potrebné doručiť osobne, alebo poštou na adresu: Obec Velčice, Obecný úrad, 951 71  Velčice 73, v zalepenej obálke s označením „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a uverejnené na internetovej stránke Obce Velčice dňa 09.02.2017.
vo Velčiciach, dňa 09.02.2017
Ing. Ľubomír Gahír
starosta Obce Velčice

Vyhlásenie voľby HK- pdf

 * * * * * * * * * *

Najbližší zber plastov (PET fliaš), tetra pakov a ľahkých kovov sa uskutoční
dňa:  22.03.2017

Najbližší zber skla (sklo 1100l a domácnosti) sa uskutoční dňa: 08.03.2017

Harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2017

Návod k separovaniu  tu

Vážení občania,

Obecný úrad Velčice Vám ponúka na predaj tieto dve publikácie v cene 5€ / ks.


Rok 2017

 1. 21.01.2017  – Sánkovačka